Užregistruotas "Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo" projektas

Pagrindinis šio įstatymo uždavinys – užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2020 m. sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus.

Šio įstatymo uždaviniai atskiruose energetikos sektoriuose 2020 m.:

1) atsinaujinančių išteklių energijos dalį, sunaudojamą visų rūšių transporte, transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime padidinti iki 15 procentų;

2) elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį bendrajame šalies elektros energijos sunaudojime padidinti iki 20 procentų;

3) centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį šilumos energijos balanse padidinti iki 60 procentų, o namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti iki 80 procentų.Planuojamas šilumos siurblių naudojimo skatinimas

Investicijos į šilumos siurblius, atitinkančius nustatytus reikalavimus, skatinamos pagal lėšų panaudojimo specialiasias programas.Reikalavimai - šilumos siurbliams paramos schemos taikomos, jeigu šilumos siurbliai atitinka Komisijos sprendimu 2007/742/EB nustatytus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą elektra arba dujomis varomiems arba absorbciniams dujiniams šilumos siurbliams (OL L 301, 2007 11 20, p. 14).Lėšos skiriamos - įrangos, didinančios atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą savo poreikiams gyvenamajame ir visuomeniniame sektoriuose, įsigijimui remti, kompensuojant fiksuotą lėšų, tenkančių vienam įrengtam galios vienetui pagal savivaldybės patvirtintą tvarką, kiekį.Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektas

Spaudos konferencija vykusi 2010.02.18 d.

Paskelbta 2010-03-05 11:17:22