Įstatai

LIETUVOS ŠILUMOS SIURBLIŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI


1. BENDROJI DALIS


1.1. Lietuvos šilumos siurblių asociacija (toliau vadinama - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis juridinius asmenis, susijusius su šilumos siurblių gamyba, prekyba, montavimu, projektavimu, gręžinių įrengimu, pripažįstančius asociacijos įstatus, mokančius nustatyto dydžio įnašus, aktyviai dalyvaujančius asociacijos veikloje. Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, atstovauti jų interesams bei juos ginti.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija),
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.3. Asociacija turi savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.
1.4. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji finansiniai metai prasideda nuo jos įregistravimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.
1.5. Asociacijos buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 2, LT-11341 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.6. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.


2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS


2.1. Asociacijos tikslas yra - skatinti ekonominę ir techninę Lietuvos šilumos siurblių sektoriaus pažangą, ginti teisėtus šia pažanga suinteresuotų savo narių interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.
2.2. Asociacijos uždaviniai:
2.2.1. Formuoti ir propaguoti palankią bei teisingą visuomeninę nuomonę apie efektyvius ir ekologiškus šildymo sistemų įrenginius – šilumos siurblius; informuoti apie jų naudą žmogui ir aplinkai;
2.2.2. Formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Asociaciją ir jos narius;
2.2.3. Skatinti šildymo sistemų diegiant šilumos siurblius Lietuvoje naudojimą, aplinkos saugojimui (CO2 mažinimas) bei ekologijos didinimui;
2.2.4. Rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;
2.2.5. Dalyvauti Lietuvos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir teikti ją atitinkamoms Lietuvos valstybės institucijoms ir organizacijoms;
2.2.6. Siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir Lietuvos valstybės organizacijų ir institucijų;
2.2.7. Konsultuoti Asociacijos narius bendradarbiaujant su užsienio įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, sprendžiant techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;
2.2.8. Kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Asociacijos narių tarpe;
2.2.9. Siekti tapti analogiškų tarptautinių organizacijų nariais;
2.2.10. Siekti sudaryti Asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas jų sąvarankiškam vystymuisi ir plėsti šios verslo šakos veiklą.
2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
2.3.1. Dalyvavimas valstybinių programų, įstatymų ir poįstatyminių aktų projektų, susijusių su Asociacijos veikla rengime, pasiūlymų šiais klausimais teikimas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms;
2.3.2. Visuomenės nuomonės alternatyviosios energetikos klausimais formavimas;
2.3.3. Atstovavimas ir tarpininkavimas Asociacijos nariams plečiant tarpusavio naudingus ryšius su šalies institucijomis ekonominio, vadybinio, mokslinio, technologinio bendradarbiavimo srityse;
2.3.4. Asociacijos narių konsultavimas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas;
2.3.5. Bendradarbiavimas su kitomis šalies bei užsienio sąjungomis, konfederacijomis bei asociacijomis.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS


3.1. Asociacija turi teisę:
3.1.1. Stoti į kitas asociacijas, konfederacijas, įskaitant ir tarptautines, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai, Asociacijų įstatymui, kitiems teisės aktams bei šiems įstatams;
3.1.2. Vykdyti šias įstatymų nedraudžiamas ūkines komercines veiklas, kurios yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti ir neprieštarauja šiems įstatams. Gauto pelno negali skirstyti savo nariams:
3.1.2.1. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
3.1.2.2. Reklama;
3.1.2.3. Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
3.1.2.4. Profesinis specialusis mokymas;
3.1.2.5. Suaugusiųjų profesinis mokymas;
3.1.2.6. Kvalifikacijos tobulinimas;
3.1.2.7. Leidinių leidyba;
3.1.2.8. Nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuoma;
3.1.2.9. Nekilnojamojo turto operacijos už mokestį ar pagal sutartį;
3.1.2.10. Kitų mašinų ir įrenginių nuoma;
3.1.2.11. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
3.1.2.12. Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla.
3.1.3. Gauti paramą LR labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
3.2. Asociacija privalo:
3.2.1. Kaip paramą gautus pinigus ir kitą turtą naudoti Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
3.2.2. Kaip paramą gautus pinigus ir kitą turtą naudoti juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė, jeigu tik tai neprieštarauja LR teisės aktams bei šiems įstatams;
3.2.3. Praktinę veiklą orientuoti ir vykdyti atsižvelgiant į kiekvieno asociacijos nario interesus, jeigu jie atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja daugumos asociacijos narių interesams;
3.2.4. Savo buveinėje turėti visų asociacijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.


4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


4.1. Asociacijos narys turi teisę:
4.1.1. Dalyvauti ir balsuoti  Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
4.1.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis savo nariams paslaugomis, susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą;
4.1.3. Rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo ar kitus organus;
4.1.4. Dalyvauti ruošiant ir įgyvendinant Asociacijos programas ir projektus;
4.1.5. Gauti iš Asociacijos konsultacijas, ginant savo teisėtus interesus;
4.1.6. Bet kada išstoti iš Asociacijos, apie tai pareikšdamas raštu prieš 28 kalendorines dienas. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir kiti mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 4.1.7. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime teikti paaiškinimus, sprendžiant klausimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos.
4.2. Asociacijos nariai privalo:
4.2.1. Pripažinti ir laikytis šių įstatų bei kitų LR teisės aktų;
4.2.2. Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei renginiuose;
4.2.3. Saugoti Asociacijos ir jos narių komercines ir kitas paslaptis, ginti Asociacijos interesus;
4.2.4. Laiku mokėti nario mokestį ir kitus visuotinio narių susirinkimo patvirtintus tikslinius įnašus;
4.2.5. Vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos valdybos priimtus sprendimus bei įpareigojimus;
4.2.6. Teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti;
4.2.7. Nevykdyti priešiškos Asociacijos tikslams veiklos, vykdyti sutartinius įsipareigojimus Asociacijai ir jos nariams;
4.2.8. Pasikeitus stojimo pareiškime nurodytiems rekvizitams (adresui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui), ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai informuoti Asociacijos pirmininką.

5. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka, stojančiųjų mokesčių dydis ir narių mokesčių dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

6. ASOCIACIJOS NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS


6.1. Asociacijos nariais gali būti šilumos siurblių gamybos, prekybos, montavimo, projektavimo, gręžinių įrengimo įmonės ir organizacijos, kitos susijusios asociacijos,  pripažįstančios šiuos įstatus, mokančios nustatyto dydžio įstojimo, nario bei kitus patvirtintus tikslinius įnašus, aktyviai dalyvaujančios Asociacijos veikloje;
6.2. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos valdyba pagal pateiktą patvirtintos formos raštišką prašymą. Asociacijos valdyba gali paprašyti juridinio asmens pateikti jo registracijos pažymėjimą ir kitus papildomus duomenis apie kandidato į Asociacijos narius veiklą. Apie Asociacijos valdybos sprendimą kandidatas į Asociacijos narius informuojamas raštu per 28 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo. Asociacijos nariu tampama Asociacijos valdybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir tik sumokėjus stojamąjį ir pirmąjį Asociacijos nario mokestį;
6.3. Juridinis asmuo, Asociacijos valdybos sprendimu, gali būti nepriimtas į Asociaciją jeigu:
6.3.1. Žinoma, kad juridinis asmuo vykdo Asociacijos įstatams prieštaraujančią veiklą;
6.3.2. Galima numanyti, kad pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, gali sudaryti sandorius, dėl kurių Asociacija ar Asociacijos nariai gali patirti nuostolių.
6.4. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, ne vėliau kaip prieš 28 kalendorines dienas raštu įspėjęs valdybą. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti savo įsipareigojimų , išstojantis Asociacijos narys privalo kompensuoti Asociacijai nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus;
6.5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:
6.5.1. Narys nesislaiko Asociacijos įstatų, nevykdo visuotinio narių susirinkimo, valdybos nutarimų ir sprendimų;
6.5.2. Sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nustatytų nario mokesčių;
6.5.3.Narys pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, padariusius nuostolių Asociacijai ar kitiems jos nariams;
6.5.4. Narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar jos nariams;
6.5.5. Narys vykdo priešišką Asociacijos tikslams veiklą ar sąmoningai kliudo jų įgyvendinimui;
6.5.6. Viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus;
6.5.7. Pažeidžia LR teisės aktus ir dėl to yra daroma žala asociacijai ar jos prestižui.
6.6. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Asociacijos valdyba.
6.7. Pašalinimo iš Asociacijos diena laikoma Asociacijos valdybos posėdžio, pašalinusio narį iš Asociacijos sprendimo priėmimo diena, jeigu Asociacijos valdyba nenustatė kitaip. Narys apie ketinimą jį pašalinti ir tokio ketinimo priežastis turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 28 kalendorines dienas iki valdybos posėdžio dienos.
6.8. Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą Asociacijoje nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.
6.9. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Asociacijoje nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Asociacijos valdybai datos.
6.10. Asociacijoje turi būti narių sąrašas, su kuriuo Asociacijos buveinėje turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

7. ASOCIACIJOS ORGANAI


7.1. Asociacijos organai yra šie:
7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
7.1.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba
7.1.3. Vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas

8. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS


8.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas - aukščiausias Asociacijos organas. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
8.2. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:
8.2.1. Keičia Asociacijos įstatus;
8.2.2. Renka Asociacijos valdybos narius, Asociacijos pirmininką ir revizorių (auditorių);
8.2.3. Tvirtina Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
8.2.4. Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
8.2.5. Tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir sąnaudų biudžetą;
8.2.6. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.2.7. Priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
8.2.8. Sprendžia kitus Asociacijai aktualius klausimus.
8.3. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą metuose, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.
8.4. Asociacijos visuotinius narių susirinkimus organizuoja ir kviečia Asociacijos valdyba. Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Asociacijos pirmininkas registruotu laišku arba pasirašytinai informuoja kiekvieną narį ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki susirinkimo dienos, nurodant tikslią datą, laiką, vietą ir susirinkimo darbotvarkę. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, Asociacijos valdybos nutarimu arba revizoriaus (auditoriaus) pasiūlymu. Jeigu Asociacijos narys neįvykdė šių įstatų 4.2.8. punkte nurodytos pareigos, tai informacijos išsiuntimas Asociacijos nario stojimo pareiškime nurodytais rekvizitais yra laikomas tinkamu nario informavimu apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą.
8.5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
8.6. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai per 14 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek jame dalyvavo Asociacijos narių.
8.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 8.2.1. ir 8.2.6. papunkčiuose nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 8.2.1. ir 8.2.6. papunkčiuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Balsams ,,už" ir ,,prieš" pasiskirsčius po lygiai, skelbiamas pakartotinis balsavimas.
8.8. Visuotiniame narių susirinkime Asociacijos nariams – juridiniams asmenims - atstovauja jų vadovai arba vadovų įgalioti asmenys. Vieną Asociacijos narį atstovauja vienas asmuo.
8.9. Visuotinio susirinkimo sprendimai surašomi protokole. Protokole nurodomi balsavimo rezultatai bei išsakytos nuomonės. Protokolus rašo pirmininko paskirtas asmuo. Protokolą pasirašo pirmininkas ir protokolą surašęs asmuo. 


9. ASOCIACIJOS VALDYBA


9.1. Asociacijos nuolat veikiantis kolegialus valdymo organas yra visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu vieneriems metams išrinkta valdyba. Išrinktais laikomi tie, kurie surenka daugiausia balsų. Asociacijos valdyba susideda iš 5 narių. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.
9.2. Asociacijos valdyba:
9.2.1. Nustato Asociacijos pirmininko darbo apmokėjimo tvarką;
9.2.2. Priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Asociacijos nuostatomis ir tikslais;
9.2.3. Teikia Asociacijos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą;
9.2.4. Priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo ir narių šalinimo iš Asociacijos;
9.2.5. Tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašą, funkcijas ir atlyginimo dydį.
9.3. Asociacijos valdybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eilinius valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžių priimti sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos valdybos narių. Asociacijos valdybos nariai sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
9.4. Jei valdybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po dviejų savaičių šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis tais pačiais klausimais, ir jo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus.


10. ASOCIACIJOS PIRMININKAS


10.1. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas -  veikia asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro sandorius asociacijos vardu.
10.2. Asociacijos Pirmininkas:
10.2.1. Organizuoja ir kviečia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus;
10.2.2. Organizuoja Asociacijos veiklą;
10.2.3. Teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę;
10.2.4. Atstovauja Asociaciją visose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, struktūrose ir organizacijose;
10.2.5. Atstovauja Asociaciją visais su ja susijusiais klausimais;
10.2.6. Informuoja asociacijos narius apie Asociacijos veiklos planus;
10.2.7. Sudaro darbo sutartis su samdomais darbuotojais.
10.3. Asociacijos pirmininkui nesant, jo funkcijas vykdo Asociacijos pirmininko paskirtas asmuo.

11.  FILIALAI IR ATSTOVYBĖS STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA


11.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje. Filialas ar atstovybė yra asociacijos padalinys, kuris nėra juridinis asmuo ir veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal asociacijos įstatus ir Valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ar atstovybės nuostatuose. Filialas ar atstovybė turi įgaliojimus veikti asociacijos vardu ir interesais įgyvendindami šiuose įstatuose nustatytus tikslus filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytais būdais. Filialo ar atstovybės vadovas turi teisę savarankiškai atlikti tuos veiksmus, kurie nurodomi filialo ar atstovybės nuostatuose.
11.2. Nutarimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, nuostatų patvirtinimo, valdymo organų skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA


12.1. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama ataskaitiniame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, kurį nustatyta tvarka šaukia Asociacijos pirmininkas.
12.2. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
12.2.1. Informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
12.2.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
12.2.3 Metinė finansinė atskaitomybė;
12.2.4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
12.2.5. Kita Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta informacija.
12.3. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita saugoma Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Asociacijos pirmininko sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti minėtos ataskaitos kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Asociacijos veiklą asmenims. 


13. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA


13.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraštyje "Lietuvos žinios".

14. ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA.


14.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šio straipsnio 13.3 dalyje nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos.
14.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
14.2.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
14.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;
14.2.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
14.2.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
14.2.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;
14.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;
14.2.7. kitos pajamos.
14.3. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, administracijos personalui išlaikyti ir jo veiklai organizuoti.
14.4. Asociacijos narių stojamųjų įnašų, metinių nario mokesčių dydžiai nustatomi Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma. Metinis Asociacijos nario mokestis mokamas du kartus per metus – antrojo ketvirčio pirmajį mėnesį ir ketvirtojo ketvirčio pirmąjį mėnesį.

15. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA


15.1 Asociacijos įstatai gali būti pakeisti visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
15.2. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo ir pakeitimus Juridinių asmenų registre registruoja Asociacijos pirmininkas. Pirmininkas turi pasirašyti įstatus ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po visuotinio narių susirinkimo, priėmusio nutarimą pakeisti įstatus, dienos, ir nustatyta tvarka įregistruoti juos juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas.

16. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA


16.1 Asociacijos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.
16.2 Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
16.3. Asociacijos revizorių (auditorių) dviems metams renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma. Revizoriumi negali būti administracijos darbuotojas.
16.4. Revizorius (auditorius):
16.4.1. Tikrina Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
16.4.2. Artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime pateikia patikrinimų ataskaitą ir praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;
16.4.3. Saugo Asociacijos paslaptis, kurias sužino, kontroliuodamas Asociacijos veiklą.
16.5. Asociacijos Pirmininkas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
16.6. Revizorius (auditorius) LR įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

17. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA


17.1. Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
17.2. Apie Asociacijos pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą raštu paskelbiama kiekvienam Asociacijos nariui.
17.3. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
17.4. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:
17.4.1. Pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
17.4.2. Sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
17.4.3. Perduoti likusį Asociacijos turtą šių įstatų nustatyta tvarka;
17.4.4. Sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
17.4.5. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.